Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

RELACJE INWESTORSKIE

::

WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMPCO S.A. 25-06-2014

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projety uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA GREMPCO SA.pdf
Projekty uchwał na ZWZA GREMPCO SA.pdf
Wzór formularza pełnomocnictwa.pdf

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie, Łodzi, Konstantynowie Łódzkim oraz w Szczecinie.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub  Statut nie stanowią inaczej. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, zaś w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osoby przezeń upoważnionej, Walne Zgromadzenie otwiera członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego przez pozostałych obecnych członków tej Rady, w razie zaś nieobecności członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu bądź osoba przezeń upoważniona, zaś z braku tych osób - inny członek Zarządu upoważniony do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia przez pozostałych obecnych członków Zarządu.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
 • Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • Ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
 • Umorzenie akcji,
 • Zmiana statutu Spółki,
 • Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
 • Postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
 • Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 • Nabywanie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 • Zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 czerwca 2011 roku